Ga verder naar de inhoud

Input van burgers voedt het geïntegreerd onderzoek van De Nieuwe Rand

19 april 2023

De voorbije maanden organiseerde het projectteam van De Nieuwe Rand werkateliers in zeven gemeenten en districten, verspreid over het hele projectgebied. Dat leverde heel wat waardevolle vragen en input op. Het studiebureau gaat momenteel aan de slag met die input en ze werken verder aan het geïntegreerd onderzoek.

346 deelnemers namen deel aan zeven werkateliers

De voorbije maanden namen 346 mensen deel aan werkateliers in Deurne, Merksem, Ranst, Wijnegem, Zandvliet, Stabroek en Schilde. Tijdens deze werkateliers hebben deelnemers hun vragen en bedenkingen kunnen delen over specifieke locaties in het projectgebied. Het onderzoeksteam is na elk werkatelier met de input van de deelnemers aan de slag gegaan tijdens een intensieve workshopweek met experten en betrokken overheden. De resultaten van die workshopweken zijn telkens met de deelnemers van de werkateliers gedeeld tijdens een digitale terugkoppeling.

Het geïntegreerd onderzoek

De resultaten van de workshopweken worden meegenomen in het geïntegreerd onderzoek. Hierbij worden mogelijke oplossingen voor nieuwe of aangepaste wegen met elkaar vergeleken op basis van 31 onderzoeksaspecten, zoals lucht, geluid, gezondheid, fiets- en wegennet, aanwezigheid van groen en impact op fauna en flora. Het studieteam onderzoekt elk van deze aspecten om de impact en kansen van de mogelijke nieuwe of aangepaste wegen te beoordelen. Samen vormen de onderzoeksaspecten het beoordelingskader. Tegelijk wordt gewerkt aan wat de klimaatgordel kan betekenen voor De Nieuwe Rand.

Opstellen van een beoordelingskader

Het opmaken van het beoordelingskader is een belangrijk proces dat we niet alleen willen uitvoeren. Daarom nemen we de werkbankleden mee in het denkproces en toetsen we verschillende dingen met hen af: de basiskaarten van de onderzoeksaspecten en de impact en kansen van de mogelijke nieuwe of aangepaste wegen.. Door deze denkoefening samen met de werkbankleden te doen, leren we van elkaar en werken we aan een gezamenlijk begrip van het geïntegreerd onderzoek. In het najaar van 2023 worden alle inzichten uit de onderzoeksaspecten samengebracht en wordt een syntheserapport opgesteld. Op basis daarvan kunnen we het voorkeursscenario uitwerken.

Nieuws

Mede mogelijk gemaakt door